Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski wears the Brown Zero sunglasses with a light blue mirror lens and gold metal detailing

Emily Ratajkowski wearing retro round brown Zero sunglasses